This costume was worn by Zhang Zi Yi (Jen)

Scene: Disguising herself, Jen fights with Li Mu Bai (Chow Yun-Fat) in the temple.

Hit-Parade